Meny Lukk

Vedtekter

FOR SAND JEGER- OG FISKERFORENING  (VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 17. JUNI 2020) 

§ 1

Forenings formål er å tilrettelegge jakt og fiske til beste for foreningens medlemmer og øvrige innbyggere i Nord-Odal.

Dette gjøres ved å: 

a)    fremme aktelse og forståelse for jakt og fiske i den almenne bevissthet. 

b)    arbeide for best mulig forvaltning av vilt- og fiskebestander. 

c)    holde oppsyn med foreningens område og hindre ulovelig jakt og fiske. 

§ 2

Innbyggere i Nord-Odal kommune kan bli medlem av foreningen mot å betale kontigent. Andre kan styret etter søknad gi adgang til medlemskap. 

Medlemmer samt øvrige innbyggere i Nord-Odal kan løse jaktkort for småvilt samt fiskekort. Fiskekort samt et begrenset antall jaktkort kan selges til andre.
Jaktkort for rådyr tildeles etter søknad til styret og ved tildeling prioriteres medlemmer.

Jakt- og fiskekort må forevises på forlangende.

§ 3
Enhver som overtrer foreningens regler og/eller vilt- og/eller fiskelovgivning kan for et visst tidsrom eller for alltid nektes jakt- og/eller fiskekort samt nektes medlemskap. I slike tilfeller plikter en, på forlangende, straks å levere jakt- og fiskekort til styret. 

§ 4
Styret skal bestå av leder, nestleder og sekretær og 4 styremedlemmer.
Styrets funksjonstid er 2 år. Leder og 3 styremedlemmer velges for 2 år osv.
Varamedlemmer velges hvert år. 
Et medlem fra jaktutvalget og et medlem fra fiskeutvalget inngår av de 7 i styret. Videre velger årsmøtet underutvalg, valgkomite og 2 revisorer.
Dersom det engasjeres autorisert regnskapsfirma så kan årsmøtet selv velge om de ønsker å velge revisor.
Styret bør så langt som mulig gjenspeile kjønnsballanse mellom menn og kvinner.


§ 5
Styret ivaretar foreningens interesser og disponerer dens midler. Styret må rette seg etter årsmøtets bestemmelser. 
Styret kan velge tillitsvalgte hvor det finnes nødvendig.

Leder innehar dobbeltstemme ved stemmelikhet.

§ 6
Styret plikter å engasjere oppsyn og å føre tilsyn med oppsynsvirksomheten, herunder forvisse seg om at oppsynet har nødvendig kunnskap og utstyr.

Oppsyn skal rapportere alle brudd på foreningens regler samt viltfiskelovgivningen til styret. Ved lovbrudd som krever fornærmedes påtalebegjæring for straffeforfølgning skal styret, i hver enkelt sak, vurdere inngivelse av påtalebegjæring. Øvrige lovbrudd, som ikke oppsynet anmelder direkte, anmelder styret til politiet.

§ 7
Årsmøte holdes hvert år innen 15. mars. Innkallingen skjer med 8 dagers varsel via SMS og informasjon på foreningens digitale sider. Ekstraordinært årsmøte holdes på samme måte, når styret eller 1/3 av medlemmene finner det nødvendig. På årsmøtet behandles: årsberetning, revidert regnskap, valg jfr. § 4 samt andre forhold av interesse.

Forhold som ønskes behandlet må sendes styret senest innen 1. mars.

Protokoll føres både for års- og styremøter.

§ 8

Oppløsningen av foreningen kan kun skje ved minst 3/4 flertall på årsmøtet. Foreningens midler skal da brukes til almennyttig formål. 

§ 9

Vedtektsendringer skal skje ved alminnelig flertall på årsmøtet.