Meny Lukk

Måned: juni 2019

Klage på MTA plan og dispensasjon til vindkraft på Songkjølen og Engerfjellet.

Til Olje og energidepartementet, NVE og Nord – Odal kommune


Klage på MTA plan og dispensasjon til vindkraft på Songkjølen og Engerfjellet.

Sand jeger og fiskerforening ønsker å presisere enda en gang at de er sterkt imot vindkraftindustri i et område som karakteriseres som verdifullt. Særegenhet i form av gammelskog og ypperlige biotoper for flere viltarter er i ferd med bli en sjeldenheten i Norsk natur. Det er slike områder som er med på å lokke nye innbyggere til bygda, både som en grunnleggende verdi, og unike rekreasjonsområder.

SJFF har disponert og forvaltet småviltjakt i store deler av dette området siden 1947.
Sognkjølen, og nærområdet til denne, har et 10-talls leikområder for storfugl, orrfugl og kjernebiotoper for jerpe. Dette ble kartlagt i et møysommelig arbeid rundt år 2000.


Kongeørn, Hubro og Lappugle er også representert, og gaupa har dette som yngleområde år etter år.

Å få dette området rasert, vil høyst sannsynlig ha dramatiske og negative konsekvenser for viltet i området.

Det kan også bety slutten for SJFF. Ingen vil betale for å jakte i et anleggsområde, verken under eller etter bygging.

Forurensing av drikkevannskilder og våtmarksområder, selve vindmøllens drepende effekt på fugler, brannfaren og støyproblemene er noen av 1.konsekvensene, og av de mest tydelige.

Å motta økonomisk kompensasjon fra EOn, er uaktuelt for oss. Å motta tyske judaspenger, fra et storpolitisk spill, som tenker på alt annet enn et bedre miljø. Så dypt vil vi ikke synke. Da må heller Nord-Odal klare seg uten en forening som har tilrettelagt for friluftsliv, fiske og jakt for 250 medlemmer i over 70 år.

Det mest skuffende er at de som bestemmer i kommunen velger å ikke lytte til kommunens innbyggere, og at de velger å ikke lytte til verdens ekspertise på området.
Vindkraft på land er ikke veien å gå for et bedre miljø og en renere energiproduksjon.

Vil vi virkelig gi avkall på bygdas arvesølv og pulsåre?
Skal vi lytte til ekspertisen, om hva som løser energi og klimaspørsmålet best?
Har politikerne forstått at dette grepet ikke er reversibelt?

Skal lokale styringsorganer sette fornuft foran stolthet i siste sekund?
DET vil garantert høste mye større respekt enn politisk prostitusjon!

Nord – Odal, 17.06.19.
Styret i Sand  jeger- og fiskerforening.